Algemene voorwaarden

1. Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) aankoopt van tillborg (BOEST BV).

2. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd door tillborg (BOEST BV).

3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

5. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen tillborg (BOEST BV) en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door tillborg. Het aanvaarden van de verkoopovereenkomst gebeurt door tillborg door ondertekening van de verkoopovereenkomst (bij verkopen via mail of in de winkel) of door het sturen van een orderbevestiging aan de koper.

6. De ontvangst van de verkoopovereenkomst of het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

7. tillborg (BOEST BV) behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

8. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.

9. tillborg (BOEST BV) behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

10. tillborg (BOEST BV) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

11. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de verkoopovereenkomst of in het bevestigingsschrijven.

12. tillborg (BOEST BV) behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

13. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van tillborg tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

14. Zolang de goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van tillborg (BOEST BV) waarbij het risico evenwel overgaat op de koper bij levering of ophaling.

15. Een voorschot van minstens 30% op de verkoopsom wordt gevraagd voor iedere bestelling.

16. Alle goederen en facturen zijn betaalbaar te Brasschaat en ten laatste bij de levering en zonder korting. Indien de klant via een bankoverschrijving betaalt, dan dient dit voor de levering te gebeuren en waarbij hij het bewijs van betaling dient voor te leggen ten laatste bij de levering.
Betalingen kunnen verricht worden via volgende betaalmogelijkheden: cash, Maestro, MasterCard, Visa of via overschrijving op bankrekeningnummer IBAN BE 29 7390 1751 4864 – BIC: KREDBEBB.

17. Bij gebrek van betaling bij of voor de levering zullen de gefactureerde totalen verhoogd worden met 10% intrest per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

18. Binnen de 14 werkdagen na aankoop van het product mag de consument de de verkoper berichten dat hij van de verkoop afziet.

19. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

20. De terugbetaling van de teruggenomen goederen gebeurt niet in speciën, maar wordt omgezet in een waardebon.

21. Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na ophaling of levering.

22. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brasschaat bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk.